Vad som gör samhället oerhört komplext idag är framförallt informationsflödena, teknologin och problematiken det här medför, när det gäller sorteringen av fakta – respektive osanning. Tidigare var samhället snarare det omvända, låga informationsflöden, låg teknologi och endast ett fåtal informationskällor. För att förstå hur samhällets komplexitet har vuxit fram under framförallt senare delen av 1900-talet och tidiga 2000-talet behövs en historisk återblick. Utan ett historiskt perspektiv är det svårt att förstå nutidens problem och hur dessa har uppstått.

Söndagsmässan var dåtidens bredband

Kommunikationskanalen förr i tiden bestod av prästen och predikstolen. Genom prästpredikan kunde befolkningen ta del av kungens påbud, nyheter och skvaller. För det var inte endast bibelläsning och psalmsång som samlade byborna till söndagsmässan. Här kunde folket ta del av skvaller, senaste nyheterna och småprat mellan prästens predikningar, kungörelser och psalmsånger. Att det förkom lögner, vinklingar av information och tvivelaktiga informationskällor på medeltiden, precis som idag, lär inte komma som en överraskning för dig som läsare. Frågan är snarare vilket information vi egentligen får ta del av och om den är neutral, saklig och ger en sann bild av verkligheten.

Information eller desinformation?

Media, tidningar, TV, internet och radio är idag exempel på informationskanaler. Genom dessa får medborgarna ta del av samhällsinformation idag. Komplexiteten för dagens informationssamhälle är vilken information som hamnar i skymundan på grund av informationsflödenas snabbhet och oöverskådliga mängd. Komplexiteten kring information och samhälle kan kopplas till miljödebatten idag. Medialt har framförallt flyg och köttätande fått hamna i strålkastarljuset. Det har debatterats i TV, i kolumner och på sociala medier otaliga gånger. Vad som däremot inte har fått medial uppmärksamhet är containerfartygen på världshaven som pågår 24 timmar om dygnet. Containerfartygen står för en stor del av utsläppen av växthusgaser, helt i paritet med flygtrafiken. Varför verkar informationen om det här inte nå medborgarna i samhället? Istället läggs allt medialt fokus i miljödebatten på att endast ringa flygtrafiken och köttindustrin som miljöbovar. Ensidig information leder alltid till desinformation och okunskap.